นายไพโรจน์ กัมพูสิริ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2006 โทรสาร. 02-224-8099
Email : pairoj_kp@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก
(Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France) ทุนรัฐบาลไทย
(Doctorat en droit privé, l’Unversité de Paris 2, France)

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ศาสตราจารย์ ระดับ 10
-
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะครอบครัว
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะมรดก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย