นายศุภชัย ศรีสุชาติ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษา
และทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 8 มธ. ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3308 โทรสาร. 02-226-5324
Email : ssrisuchart@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2551
Ph.D. (Economics)
University of Hawaii at Manoa
2544
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543
เศรษฐศษสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2541
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2557-2560
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
2554-2557
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
2552-2554
รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
-
คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 16
-
คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด) (มหาชน)
-
คณะทำงานที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
-
คณะทํางานเขียนแผนแม่บทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดตรา สารอนุพันธ์)