นางสาวนิธินันท์ วิศเวศวร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
อาคารอเนกประสงค์ ๓ มธ. ท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทร. ๐๒-๖๑๓-๓๗๐๑-๖, โทรสาร. ๐๒-๖๒๓-๕๑๖๗
Email : nitinant@econ.tu.c.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2540
ปริญญาโท M.Phil with Distinction
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2538
ประกาศนียบัตร "Finance"
International Summer School in Economics,
London School of Economics and Political Science (LSE)
2538
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์
ปี
ตำแหน่ง
2559-พ.ค. 2560
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2559
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-2559
Vice President, Asia-Pacific Region, the MOST Intergovernmental Council Bureau, UNESCO
2557-ปัจจุบัน
Secretary, National Committee of UNESCO (Social Science), Thailand
2552-2553
ผู้อำนวยการโครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2552
นักวิจัยรับเชิญ Centre of Economic and Public Policy, University of Cambridge สหราชอาณาจักร
2549-2551
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการกองทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-2549
ผู้อำนวยการ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม และ Fellowship
ปี
หลักสูตร/โครงการ
2556
หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)" รุ่นที่ 2
2554
หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นมบ.)" รุ่นที่ 23
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2553
Freeman Foundation Symposium "Strengthening Cooperation between the US and East Asia"
(5-10 มิถุนายน 2553) ณ ประเทศออสเตรีย สนับสนุนโดย the Freeman Foundation
2552
Salzburg Global Seminar 464 "Confronting Protectionism: How Business and Governments can Build Support for Open Markets"
(29 กันยายน-4 ตุลาคม 2552) ณ ประเทศออสเตรีย สนับสนุนโดย The Nippon Foundation

ตำรา และหนังสือ
ปี
หัวข้อตำราและหนังสือ
2552
เศรษฐศาสตรวิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค
2552
อิหร่าน...ใครว่าไม่น่าไป