นายชยันต์ ตันติวัสดาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2401, 2466 โทรสาร. 02-224-9428
Email : chayunt@econ.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1994
Ph.D Econ.
The University of British Columbia
1989
M.A. Econ.
The University of British Columbia
1984
M.A. Econ. (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1981
B.A. Econ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว
ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2009-2011
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2012-ปัจจุบัน
กรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2010-2012
กรรมการร่างหลักสูตร โครงการปริญญาโท นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ,
ศิลปศาสตร์บัณฑิตร่วมระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2557-2558
อนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านเศรษฐกิจ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
2558
อนุกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514,
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2558.
2558
อนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2559
คณะทำงานตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก