นายจิตติ มงคลชัยอรัญญา
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3601 โทรสาร. 02-221-6004
Email : jitti_m@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
สส.บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
M.Sc. (Rural&Regional Planning)
Asian Institute of Technology
-
Ph.D. (Urban Environmental Management)
Asian Institute of Technology

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ธันวาคม 2549-พฤศจิกายน 2552
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
ธันวาคม 2546-พฤศจิกายน 2549
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.
2538-2541
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
2537-2538
หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2548-2553
ผู้อำนวยการศูนย์การวางแผนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความยากจนแห่งเอเชียน
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวายกับ มธ.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2555-ปัจจุบัน
นายกสมาคม สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ มธ.
พฤษภาคม 2555-ปัจจุบัน
ผู้ก่อตั้ง/ที่ปรึกษาโครงการ Move World Together คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตุลาคม 2552-ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับดูแลนิติบุคคลชุมชนการเคหะแห่งชาติ
2549-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
2549-2553
Vice-President, International Consortium on Social Development : Asia Pacific Region
ธันวาคม 2551-ปัจจุบัน
กองบรรณาธิการ, International Social Work Journal ประเทศอังกฤษ