นายอนุชาติ พวงสำลี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1815 โทรสาร. 02-564-4418
Email : anuchat.pou@mahidol.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2524
ศบ. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1988
M.Env.Sc.,
Monash University, Australia
1992
Ph.D. (Human Ecology)
The Australian National University

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการมูลนิธิจิตตปัญญาศึกษา
-
คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว.
-
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการผังแม่บท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการจัดเตรียมระบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-
หัวหน้าโครงการวิจัย "การสร้างและพัฒนาต้นแบบเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการศึกษาแนวจิตตปัญญาศึกษาในระดับอุดมศึกษา" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
ผู้อำนวยการโครงการ "ผู้นำแห่งอนาคต" ศูนย์จิตติปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
-
คณะกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทศท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทอท จำกัด (มหาชน)
-
เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมและกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ
-
ที่ปรึกษาทางวิชาการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-
ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
-
กรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติ
2542-2550
คณบดีคณะสิิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2550-2554
รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ที่ปรึกษาวิชาการ คณะทำงาน Green Office สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS