นางพรพิมล บุญศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ ตึกโดมบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1996-7 โทรสาร. 02-564-4420
Email : BOONSIRI_P1@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2522-2525
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2526-2533
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย
2555
เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
2554
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย
2549
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค
2542
หัวหน้างานยานยนต์ กองกลาง
2528
เลขานุการรองอธิการบดีทั่วไป

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
หัวข้อ
2556
ฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง" รุ่นที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2556
2556
อบรมเรื่อง พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ วันที่ 6 ธันวาคม 2556