นางเกศินี วิฑูรชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
อธิการบดี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร (ตึกโดม ชั้นสอง) กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-613-2002, 02-613-2022
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1111, 1100
โทรสาร. 02-564-4418
โทร. 02-613-2002, 2022
02-564-4440 ต่อ 1111
02-564-2909 โทรสาร. 02-224-8105
Email : gasinee@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration, M.B.A.
University of Texas at Austin, U.S.A.
-
ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้วยทุนโคลัมโบ
Monash University, Australia
-
ประกาศนียบัตรด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน ASEAN Valuer Assoication
-
-
ประกาศนียบัตร Operations Management
National University of Sigapore
-
Visiting Lecturer ที่ University of South Australia
ด้วยทุนโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการสนับสนุนจากธนาคารโลก
University of South Australia
2005
IOD Director Accreditation Program (DAP)
-
2007
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (Director Certification Program 90/2007)
-

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
มีนาคม 2547-2553
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานภายในมหาวิทยาลัย
ปี
ตำแหน่ง
2548-2551
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
2547-ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
2544-ปัจจุบัน
อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการวางแผน
2546-ปัจจุบัน
กรรมการประจำสถาบันภาษา

งานภายนอกมหาวิทยาลัย
ปี
ตำแหน่ง
พฤษภาคม 2550-ปัจจุบัน
กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2549-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดระดับเทียบเคียง (สกอ.)
สิงหาคม 2549-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ Thailand Consortium of Business School (TCOBS)
2550-2564
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10
เมษายน 2549-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
2549-ปัจจุบัน
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้ส่งออกดีเด่นที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (BRAND NAME)
2547-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สกอ.)
2543-ปัจจุบัน
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
ผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
-
ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการ AVA (ASEAN Valuation Association)
2546-ปัจจุบัน
อนุญาโตตุลาการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณอื่น ๆ ด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
4 กรกฎาคม 2538-2 สิงหาคม 2541
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ในสมัยอธิการบดี รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร)
14 มีนาคม 2538-20 กรกฎาคม 2538
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร)
2531-2537
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
2527-2529
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณบดี ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย)
2525-2526
หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2524-2525
หัวหน้าสาขาการบริหารอุตสาหการ
2522-2525
ผู้ช่วยคณบดีและประธานฝ่ายวางและพัฒนา (คณบดี ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี)
2553-2556
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการคลัง