นายกิตติ ประเสริฐสุข
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-613-2009 โทรสาร. 02-623-5289
Email : kitt@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
Ph.D. in Asian Studies
University of California, Berkeley, U.S.A.
2541
M.A. In Asian Studies
University of California, Berkeley, U.S.A.
2537
M.A. In Japanese Linguistics
Keio University, Japan
2533
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปี
ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
2548-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2558-ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2558-ปัจจุบัน
กรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์ มธ.
2549-ปัจจุบัน
กรรมการโครงการนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2550-2555
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2553-2555
หัวหน้าสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
2546-2549
กรรมการโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2544-2549
กรรมการโครงการญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2538-2548
อาจารย์ประจำภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มธ.
2544-2548
ประธานโครงการปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.

ตำแหน่งและประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ กระทรวงกลาโหม
2558-ปัจจุบัน
Advisory Committee Asia Center, Japan Foundation
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการวิจัยไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
(East Asia Academic Cooperation Council - EACC)
ส.ค.-ธ.ค. 2548
Visiting Professor, Dept. of Political Science, UC Berkeley
2537-2538
Marketing & Coordination Dept., บริษัทมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
2534-2537
ผู้ประกาศข่าว NHK Radio Japan