นางอัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-696-6230 โทรสาร. 02-222-0097
Email : anchara_p@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Science of Public Relations
University of Southern Mississippi, USA.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2555-2560
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
2553-สิงหาคม 2555
หัวหน้ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม-สิงหาคม 2555
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554-ปัจจุบัน
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป
2552-2554
กรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนหน่วยงาน
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-ปัจจุบัน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2554
คณะกรรมการฝ่ายการนักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543-2544
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์