นางสาวอรพรรณ โพชนุกูล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1002 โทรสาร. 02-564-4408
Email : orapanpoachanukoon@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2537
แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546
วุฒิบัตรภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทาง "สมุนไพรเพื่อรักษาโรคหืด"
-
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีประเมินพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานชมรมผู้ป่วยโรคหืด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
-
กรรมการบริหารสมาคมภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
-
ประธานโครงการภูมิแพ้สัญจรแห่งประเทศไทย
-
กรรมการมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
-
กรรมการองค์กรสภาโรคหืด (Thailand Asthma Council)

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2552-2553
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2552 และ 2553)
-
Reviewer สำหรับวารสารระดับชาติและนานาชาติ
-
รางวัลชนะเลิศในงานพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด
-
ประธานโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปีเพื่อถวายเป็นธรรมบูชา
-
คณะกรรมการจัดทำแนวเวชปฏิบัติของประเทศไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคหืด
โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงและภาวะแพ้นมวัว
-
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
-
อดีตที่ปรึกษาเวชระเบียน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
-
อดีตกรรมการจัดประชุม World Allergy Congree 2007
(รางวัลประชุมยอดเยี่ยมแห่งปี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
-
อดีตกรรมการจัดงาน Asian Pacific Society of Respirology 2008