นายดนุพันธ์ วิสุวรรณ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1024 โทรสาร. 02-564-2844
Email : vdanupun@engr.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. (Manufacturing Engineering and Management)
University of Nottingham ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2559-2560
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554-2558
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553-2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2547-2550
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548-2549
รองผู้อำนวยการสาขาการบริหารเทคโนโลยี
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2546-2547
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2546-2549
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
หัวหน้าโครงการวิเคราะห์แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
-
โครงการการเพิ่มศักยภาพของ SMEs สาขาภาคการผลิตด้านโลจิกติกส์และโซ่อุปทาน
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-
ประธานอำนวยการ การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
International Conference of Quality and Reliability 2007
-
กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
-
กรรมการจัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
-
กรรมการข่ายงานการจัดการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงาน
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัยโลจิสติกส์ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความวิจัยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
ดำเนินรายการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการดำเนินการจัดสัมมนานานาชาติ "การค้าการลงทุนระหว่างไทยและยูนาน"
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์