นายศุภัช ศุภชลาศัย
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-2851-3 โทรสาร. 02-564-2849
Email : tasc@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2532
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย Australia
2529
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย Australia
2523
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2520
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2535-2537
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
2544-2553
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
-
กรรมการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
-
ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
-
ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง