นายหิรัญ รดีศรี
87  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. - โทรสาร.
Email :

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2530
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2524
ปริญญาบัตร วปอ. รุ่น 2524
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2500
MBA.
Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
2499
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2495
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
ปี
หัวข้อ
2545
ประกาศนียบัตรการอบรมกรรมการบริษัท Yale School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
2544
ประกาศนียบัตรโครงการอบรมกรรมการบริษัทไทย
2528
ประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารรัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
2516
ประกาศนียบัตรการอบรมวางแผน และการประเมินโครงการขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
2505
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2545
สมาชิกอาวุโส สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Fellow Member)

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-
ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานอนุกรรมการมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
-
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
-
ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
-
ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
-
รองประธานกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์
-
กรรมการบุรฉัตรมูลนิธิ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานกรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
-
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
-
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำกระทรวงการคลัง
-
ประธานอนุกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กระทรวงพาณิชย์
-
นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-
ประธานกรรมการบริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ จำกัด
-
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
ประธานคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
-
ประธานอนุกรรมการตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2546-2547
กรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
2544-2547
ประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะกรรมการข้าราชการครู
-
กรรมการประจำโครงการประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-
กรรมการควบคุมการเขียนวิทยานิพธ์และกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
2530-2533
กรรมการวินิจฉัยภาษีอากร กระทรวงการคลัง
-
รองประธานคณะมนตรีสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
-
กรรมการ Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่้นเซอร์วิส จำกัด
-
ที่ปรึกษาสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการบัญชี ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ
ปี
ชั้น
2547
มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2547)
2539
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2539)