นายมานิจ สุขสมจิตร
78  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กท.10900
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัตการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
2501
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ชั้นสูง
โรงเรียนบรรณาธิการ เมืองคาร์ดีฟ สหราชอาณาจักร

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-
ประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มธ.
-
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-
ประธานกรรมการโรงเรียนสวัสดิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
-
บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2518-2519
นายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
2526
ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน
2540
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
-
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง
-
นักหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ตำแหน่งผู้สื่อข่าวจนถึงตำแหน่งบรรณาธิการข่าว
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธาน อ.ก.ม.อุทธรณ์และร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
-
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติคณะต่าง ๆ เช่น สภาลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการสภาการศึกษา กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรรมการพัฒนาการเมืองกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทีได้รับ
ปี
ชั้น
2545
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2545)
2542
มหาวิชรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2542)