นายแพทย์ประเวศ วะสี
86  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ นพ.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ.10700
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
2494
เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2498
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)
2503
ปริญญาเอก (โลหิตวิทยา) มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
2504
ศึกษามนษย์พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-
ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน
-
รองประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2522-2526
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
2528-2530
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบา
2527-2530
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
-
กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์
มูลนิธิ "อานันทมหิดล"
-
รองประธานมูลนิธิ "เด็ก"
-
กรรมการศิริราชมูลนิธิ
และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
-
กรรมการมูลนิธิ "โกมลคีมทอง"
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทีได้รับ
ปี
ชั้น
2534
มหาปรภาภรณ์ช้างเผือก (5 ธันวาคม 2534)
2529
มหาวิชรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2529)
2527
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (5 พฤษภาคม 2527)