นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
73  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เลขที่ 979 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กท. 10400
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
-
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.E) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัย Tasmania University
ประเทศออสเตรเลีย
-
ปริญญาโท (M.Sc.) และปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) ด้านการถ่ายเทความร้อน จาก London University
ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ตำแหน่งปัจจุบัน)
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.
-
กรรมการอำนวยการและประธานกรรมการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.)
-
กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
-
ประธานกรรมการสมองไหลกลับของ สวทช.

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2519 - 2520
ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ พ.ศ. 2519 - 2520
2526 - 2535
ตัวแทนประเทศไทยในคณะกรรมการวิจัยพลังงานหมุนเวียนของอาเซียน พ.ศ.2526-2535
2528 - 2542
บรรณาธิการวารสาร FAO Rural Energy Bulletin ของ FAO
2526 - 2535
ที่ปรึกษาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ด้านพลังงาน หมุนเวียน (ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ FAO ในแอฟริกา อเมริกาใต้
อเมริกาเหนือ ยุโรปและประเทสส่วนใหญ่ในเอเซีย)
2538 - 2541
ผู้บรรยายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
2531 - 2542
ประธานคณะทำงานพลังงานชีวมวลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2543 -2545
กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
2533 - 2536
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2536 - 2542
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2542 ? 2545
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
ปี
ชั้น
-
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)