นายนรนิติ เศรษฐบุตร
70  ปี
นายกสภามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
นายกสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
236/11 หมู่บ้านสหกรณ์คู่ไทย ถนนสรณคมณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-613-2022 โทรสาร. 02-224-8105
Email : noranit1941@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
-
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
Diploma in Sovietology, Fribourg University, Switzerland
-
M.A. (Diplomacy and World Affairs), Occidental College, U.S.A.
-
M.A. (Government and Russian Studies), Columbia University, U.S.A.
-
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปี 2537
-
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก Royal Roads University, Canada

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-
กรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
-
กรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-
ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์
-
กรรมการบริหารกองทุน ศาสตราจารย์ จี๊ด เศรษฐบุตร
-
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
สำนักนายกรัฐมนตรี
-
กรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-
กรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
-
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน
สำนักงาน ก.พ.ร.
-
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
-
คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการและสถาบันการเมือง
-
รักษาการอธิการดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
-
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2534-2537 และ 2538-2541)
-
นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
-
วุฒิสมาชิก (23 มีนาคม 2535 ลาออก 11 มิถุนายน 2535)
-
วุฒิสมาชิก (2539-23 มีนาคม 2543)
-
ประธานคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ต.ร.)
-
นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-
อุปนายกสมาคมนักเขียน
-
ประธานกรรมการพิจารณารางวัลวรรรกรรมการสร้างสรรค์ซีไรท์ (2522 ? 2527)
-
กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ - กรรมการ ป.ป.ป.
-
กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจ พิเศษ พ.ศ. ....
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษเพื่อตรวจพิจารณาเรื่องการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขของสำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
-
กรรมการร่างหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน์ศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี
ชั้น
-
ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)