นายจรัญ จันทลักขณา
81  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
เลขที่ 244/238 รามอินทรา ซอย 5 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2505
B.S. (Animal Science)
lowa State University, U.S.A.
2505
M.S. (Animal Science)
lowa State University, U.S.A.
2511
Ph.D. (Animal Breeding)
lowa State University, U.S.A.

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
2534-2539
ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณฯ เพื่อการวิจัย
2529-2533
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2527-2534
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
2536-2543
Vice-Chairman/Board of trustee, International Livestock Research Institute (ILRI)
2522-2523
ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2521-2522
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ
ปี
ชั้น
-
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
-
มหาวชิรมงกุฎ