นายคณิต ณ นคร
80  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
47/44 ซ.ธนาเวศน์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. - โทรสาร.
Email :

ประวัติการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2504
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
2520
Doktor der Techte
มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐ- เยอรมนี

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
2544 - ปัจจุบัน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-
กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา
เริ่มปีการศึกษา 2520
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เริ่มปีการศึกษา 2524
อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มปี การศึกษา 2528
อาจารย์ผู้บรรยาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา
เริ่มปี การศึกษา 2542
อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
-
อัยการสูงสุด
2540
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ
ปี
ตำแหน่ง
5 ธันวาคม 2537
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
5 ธันวาคม 2534
มหาวชิรามงกุฎ (ม.ว.ม.)
-
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)