นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล
50  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-9 ต่อ 1009, 02-564-4567 โทรสาร. 02-564-4418
Email : parayin@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน
Georg-August-Universitaet zu Goettingen,
2541
นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายมหาชน
Georg-August-Universitaet zu Goettingen,
2533
นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2541
เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
2547
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
2548-ปัจจุบัน
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
2549-ปัจจุบัน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2550
ประธานคณะกรรมการจัดระเบียบหอพัก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
2551
ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2553
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
กระทรวงศึกษาธิการ
2553
ประธานคณะทำงานการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระดับอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)