นางอัมพร ธำรงลักษณ์
56  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ประธานสภาอาจารย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานสภาอาจารย์และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
อาคารโดมบริหาร ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1996-7 โทรสาร. 02-564-4408
Email : -