นายสิทธิชัย พันเศษ
-  ปี
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-5000-3, 02-564-4440-49 ต่อ 1996-7 โทรสาร. 02-564-4888
Email : -