นายธีร เจียศิริพงษ์กุล
-  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-3001-9 โทรสาร. 02-564-3017
Email : jthira@engr.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2005
Doctroal Degree : Applied Mechanics
Technische Universiaet Darmstadt, Germany
-
Master of Engineering in Mechatronics
Asian Institute of Technology
-
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งด้านการบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
11 มีนาคม 2558-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
-
ผู้อำนวยการโครงการ TEP คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
กุมภาพันธ์ 2557
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ มธ

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2556
ครูดีเด่นแห่ง มธ. ประจำปี 2556