นายแพทย์วีระยุทธ โถวประเสริฐ
48  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 6 เลขที่ 95 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-929-9523 โทรสาร. 02-926-9530
Email : -