นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
53  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
เครือโรงแรมดุสิตธานี
946 ถนนพระราม 4
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-200-9999 โทรสาร. 02-636-3562
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ปริญญาโท สาขาการเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ
Northrop University

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
-
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2554
ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ บริษัท อินทัช จำกัด (มหาชน)
2553
ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยี เซอร์วิส บริษัท ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2552
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศสหรัฐอเมริกา