นายวุฒิสาร ตันไชย
61  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-9600 โทรสาร. 02-141-9600
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2523
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2525
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2529
Master of Policy Science (International Program)
Saitama University (GRIPS), Japan

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
-
ที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2558
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2558
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
2550
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า