นางเกศรา มัญชุศรี
56  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-009-9000 โทรสาร. 02-009-9991
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2526
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2535
ปริญญาโททางการเงิน
Golden Gate University, San Francisco, USA.
(Master of Science in Finance)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
-
รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต
ปี
ตำแหน่ง
2556
รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)