นายเสริม กัลยารัตน์
49  ปี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
-
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
งานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ กองงานศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-4 ต่อ 1130 โทรสาร. 02-564-4405
Email : banpang_bkk@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
หัวหน้างานบริหารสำนักงานและสวัสดิการ
-
กรรมการสภาข้าราชการ
-
ที่ปรึกษาเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2557-ปัจจุบัน
อนุกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง
-
หัวหน้างานสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ กองงานศูนย์รังสิต
-
ประธานคณะกรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร