นายศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
42  ปี
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2003 โทรสาร. 02-224-8099
Email : csupasaw@tu.ac.th, supasawad@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2547
Doctor of Political Science
Kobe University, Japan
2541
MSc. (Local Governance)
The University of Birmingham, UK
2539
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2554-มกราคม 2556
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2554
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-2553
Visiting Research Fellow, Institute of Developing Economics (IDE), JETRO, Japan
2551-2552
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2551
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-2550
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการศูนย์รังสิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547-2550
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและกิจการศูนย์รังสิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544-2549
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542-2544
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
มีนาคม 2555-ปัจจุบัน
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2554
ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม : คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2554
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และจัดระบบความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับส่วนราชการ และระบบติดตามประเมินผล : คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2554
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2553-2555
คณะอนุกรรมการเพื่อการทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2553
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างการเมือง :
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2551
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น