เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต