ในวันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์