ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ มธ.ท่าพระจันทร์
ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๕.๓๐ น. ณ มธ.ท่าพระจันทร์