เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ. ศูนย์รังสิต