เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.ณ สโมสรราชพฤกษ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.