ณ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ