สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “ศก. มธ.” มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2544

alumni-s

วัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ
เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

    • ทำหน้าที่รณรงค์ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และสำนักงาน
    • จัดกิจกรรมและบริการด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสำนักงาน