มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ

research

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำ เสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการเขียนตำราและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย  

ผลงานวิจัยเด่น

  1. ซอฟแวร์สำหรับจำลองกระบวนการฆ่าเซลล์มะเร็งตับ โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่ป้อนคลื่นผ่านท่อแอนแทนนา
  2. การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อวิเคราะห์ค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการถ่ายเทความร้อนในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ
  3. ระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดร่วมระหว่างไมโครเวฟลมร้อน และระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง ที่มีการป้อนคลื่นหลายตำแหน่ง
  4. เครื่องอบแห้งอเนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟกับระบบสเปาเต็ดเบด
  5. ระบบอบแห้งอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมระบบสุญญากาศ
  6. เครื่องมือวัดการรั่วไหลของไมโครเวฟแบบดิจิตอลชนิดพกพา
  7. รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
  8. อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (IWalk)
  9. แผนธุรกิจของ อุปกรณ์คนพิการ
  10. Amphitrike พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก
  11. รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้นได้ (Lift Wheels)
  12. อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์
  13. อุโมงค์ลม เพื่อทดสอบแรงลมสำหรับออกแบบอาคารสูงและสะพานยาว
  14. เกษตร + อาศรม: บ้านแห่งอนาคต (ทำเกษตรแผนใหม่ พร้อมอยู่บ้านไทยอย่างพอเพียง)
  15. นวัตกรรมบ้านไทยสมัยใหม่ในบริบทสถาปัตยกรรมแบบพอเพียง
  16. ระบบจำลองทางทันตกรรมเสมือนจริง
  17. ระบบฝึกจัดวางท่าทางอัจฉริยะ
  18. อุปกรณ์พ่นยาชนิดที่ทำเองเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหืด
  19. ยาเม็ดกระเจี๊ยบแดงใช้สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสุง และเบาหวาน
  20. ตำรับยามหัศจรรย์เพื่อใช้รักษาโรคปวดเมื่อยและข้อเข่าเสื่อม
  21. ตำรับยาเบญจกูลเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
  22. สมุนไพรหัวข้าวเย็นเพื่อใช้รักษามะเร็งและเอดส์
  23. การวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รายงานประจำปี

 

lib s5 s5

1.  ฐานข้อมูลทางวิชาการ
2.  ฐานข้อมูลงานวิจัย
3.  ฐานข้อมูลวิจัย วช.
4.  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
5.  Scopus

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการมุ่่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสและช่องทางการนำผลงานวิจัยออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ สนับสนุนผลงานวิจัยไปจดลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ตลอดจนสนับสนุนและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วย