kaesinee61

ธรรมศาสตร์คงไม่ใช่เพียงแค่มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและสร้างงานวิชาการเท่านั้น แต่ต้องสร้างผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก เรามองไกลไปถึงตรงนั้น วิสัยทัศน์ของเรา จึงมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ สร้างนักศึกษาพันธ์ใหม่ ที่พร้อมรับความท้าทายมากมาย สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับ Inclusive Development คือ ต้องดูแลคนทุกกลุ่ม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเรียนการสอนต้องมีทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้คือความท้าทาย เราจึงกำหนดทักษะที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ เช่น ความเป็นผู้ประกอบการ และภาษาที่ควรจะสื่อสารได้ถึง 3 ภาษา นอกจากนี้ ต้องมีทักษะของการเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเราจะประเมินเขาก่อนจบการศึกษา

การอยู่ในโลกใบนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ต้องมีเพื่อน มีพาร์ตเนอร์ ทำให้เขาออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง

 

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์