ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 240 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 109 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 91 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลักสูตร โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 ศูนย์การศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังคงมุ่งม่ันที่จะรักษาไว้ ซึ่งปณิธานและปรัชญาแต่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ตัว มีจริยธรรม รักษาความถูกต้องออกมารับใช้สังคมชาวธรรมศาสตร์ทุกคน

หน่วยงานเพื่อการเรียนการสอน

prachan

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย สนง.อธิการบดี สำนัก/สถาบัน/ศูนย์วิชาการ/วิจัย โครงการ สภา/สโมสร หน่วยงานบริการ  และหน่วยงานอื่น ๆ

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์วิชาการ/วิจัย