มธ. ท่าพระจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าพระจันทร์ ในเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ในเริ่มแรกแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่ตึกโรงเรียนกฎหมายเดิม (เพราะบุคคลากรตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลง หลังจากรอการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย จึงโอนมาเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด) เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงซื้อที่ดินจากกรมทหารซึ่งเป็นคลังแสงเดิม แล้วจึงย้ายมาอยู่บริเวณท่าพระจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและสนามหลวง มีเนื้อที่ 49 ไร่ และปรับปรุงอาคารเดิมพร้อมทั้งสร้างตึกโดม (อันหมายถึงปัญญา และความเฉียบแหลม) เงินที่ซื้อที่ดินรวมทั้งการก่อสร้างได้มาจากเงินที่มหาวิทยาลัยเก็บจากค่าสมัครและค่าเล่าเรียน (คนละ 20 บาท ต่อปี)

ศูนย์ท่าพระจันทร์ มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมืองและความเป็นไปของชาติ ตลอดจนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 เนื่องจากความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาตินี้ทำให้ไม่เพียงแต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ แต่ยังเป็นอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของวีรชนผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย

ปัจจุบันนี้ศูนย์ท่าพระจันทร์ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะโดยมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ

พิพิธภัณฑ์และอนุเสาวรีย์

kamphang

กำแพงประวัติศาสตร์

หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนที่ภายใน

about-campuses-thaprachan-maps

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (แผนที่)

โทรศัพท์:
(66) 261 3333

เว็บไซต์:
http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นศูนย์การศึกษาลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 มีพื้นที่เดิม จำนวน 2777ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ได้ให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเช่า 834 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา มอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใช้ประโยชน์ จำนวน 185 ไร่ 1 งาน 2.5 ตารางวา พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน มี 1 ,757 ไร่ 1 งาน 94.5 ตารางวา

ศูนย์รังสิตแบ่งพื้นที่ได้เป็น 3 เขต ได้แก่ เขตการศึกษา เขตที่พักอาศัย และเขตการกีฬา ในเขตการศึกษาเป็นที่ทำการและอาคารเรียนของทุกคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้น วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม และวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดรี พนมยงค์ มีหอสมุดหลัก 3แห่ง เขตที่พักอาศัยประกอบด้วย หอพัก จำนวน 34 หลัง มีผู้พักอาศัยประมาณ 12 , 000 คน และเขตสนามกีฬาซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และสนามซ้อม ได้แก่ Main stadium , ยิมเนเซียม 2 ,4 ,5, 6, 7 ศูนย์กีฬาทางน้ำ และสนามแข่งกีฬาประเภท ลู่และลาน

ในศูนย์รังสิต มีบริการที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เช่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์อาหาร ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น

นอกจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นต้น

การเดินทางมายังศูนย์รังสิตสามารถเดินทางได้โดยรถเมล์สาย 29 , 39 และ 510 หรือรถตู้สายรังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สาย รังสิต – รถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต และรถบริการระหว่างท่าพระจันทร์ – รังสิต การเดินทางภายในศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยได้จัดรถบริการภายในโดยให้บริการทุกวัน ยกเว้นเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีเส้นทางเฉพาะ

คณะ/หน่วยงาน

kanarangsit

พิพิธภัณฑ์และอนุเสาวรีย์

theatre s6

โรงละครศิลปกรรม

โรงภาพยนตร์

รอบรั้วรังสิต

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

หออัครศิลปิน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แผนที่ภายใน

about-campuses-rangsit-map

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 (แผนที่ )

โทรศัพท์:
(66) 2564 4440-59

เว็บไซต์:
http://www.tu.ac.th/org/rscampus

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบบริจาคที่ดินจาก ดร.ถาวร พรประภา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2530 พื้นที่ทั้งหมด 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 12 บนถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ.2537 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาว่า มีความเหมาะสมที่จะ นำพื้นที่บริเวณศูนย์พัทยามาใช้พัฒนาเป็นโครงการ โดยสภามหาวิทยาลัย มีมติให้ตั้ง "ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา" ขึ้น เมื่อวันที่ 30มกราคม 2538 เพื่อให้เป็นหน่วยงาน อิสระของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ และ คล่องตัวนอกระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและบริการทาง วิชาการในวงกว้าง เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศ หลังจากที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขยายการเรียนการสอน และให้บริการศูนย์ฝึกอบรม สัมมนาในภูมิภาคมาระยะหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์การศึกษาภูมิภาคอย่างจริงจัง เพื่อขยายโอกาส ทางการศึกษา และนำความเป็นเลิศทางวิชาการ วิธีคิดและวิถีของความเป็นธรรมศาสตร์ ไปสู่ชุมชน ภาคภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ » ศูนย์พัทยา

แผนที่ภายใน

about-campuses-pattaya-map500
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต.โปร่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (แผนที่)

โทรศัพท์:
(66) 38 259 050 55

เว็บไซต์:
http://pattayacenter.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มต้นพิจารณาการขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างจริงจัง เมื่อปีการศึกษา 2535 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ได้ขยายการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครอง มายังจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรก และได้เล็งเห็นถึงความพร้อมและความเหมาะสม ของจังหวัดลำปางในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาในเขตภาคเหนือ

ในปี 2539 เมื่อทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่ภูมิภาคในรูปของโครงการขยายวิทยาเขต พร้อมทั้งพัฒนาโครงการ เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้ดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ในระยะแรกมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาต ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเดิม) ปรับปรุงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 ต้องมาเรียนที่ศูนย์รังสิตก่อน และในปีการศึกษา 2542 เมื่อปรับปรุงอาคารศาลากลางหลังเดิมแล้วเสร็จ ศูนย์ลำปางจึงได้รับนักศึกษา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์รุ่นแรกกลับมาเรียนที่ลำปาง และได้เปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวรเพื่อรองรับ การเรียนการสอน และส่งเสริมทักษะ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น นายบุญชู ตรีทอง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมอบที่ดินบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 364 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา รวมทั้งบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 62,472,650 บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนรวมหลังแรก เพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน ซึ่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2543 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ และแล้วเสร็จในปี 2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงทูลขอพระราชทานนามอาคาร และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้พระนาม "สิรินธรารัตน์" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จึงได้ย้ายการเรียนการสอนมา ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546

นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ศูนย์ลำปางอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขายการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

คณะ/หน่วยงาน

คณะนิติศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาการเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE)

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (SI)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)

พิพิธภัณฑ์และอนุเสาวรีย์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

maplamphang

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 (แผนที่)


โทรศัพท์:

(66) 5426 8701

เว็บไซต์:
http://lampang.tu.ac.th