เพลงเธอชื่อยูงทอง

ทำนอง/คำร้อง สมควร กวียะ

...........................................................................

ลอย..เหนือ..แดนโดม จากแดนสรวงดวงพโยมส่องสุธา 
สาดประกายสายนํ้าเจ้าพระยา ส่งความหลังสั่งเสน่หามาเร้าใจ 
เธอ..ชื่อ..ยูงทอง สร้างศรัทธาอันเรืองรองและเกีรยงไกร 
ด้วยดวงตาโปรยยิ้มพิมพ์หทัย ด้วยดวงใจปลอบใจให้เบิกบาน 
จาก..ตึกโดม..สูง สู่ร่มยูง..สวย..ตระการ รักของเราเหมือนตำราแห่งวิญญาณ 
ฝันของเราเหมือนตำนานแห่งดวงดาว 
มี..อาทิตย์..มีจันทร์ บ่มความรักเรืองนิรันดร์สุกสกาว 
ดอกชงโคเอื้องฟ้าสะพรั่งพราว โลก..อะคร้าวด้วยรัก..ยูงทอง