เพลงธรรมศาสตร์เกรียงไกร

คำร้อง ทวีปวร ทำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน

...........................................................................
(สร้อย) วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล 
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย 
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์ 
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร 
(ซ้ำ) ศรีเอยศรีธรรมศาสตร์ ประกาศเอยเกียรติไกล 
ทุกรุ่นร่วมใจเทอด ในเหลืองแดง 
เหลืองหรือคือธรรม ประจำเอ๋ย ดวงจิต 
แดงคือโลหิต อุทิศเทอดให้ (สร้อย) 
(ญ) เชิญมาร่วมงาน สมานสามัคคีแดงเหลือง 
เรืองศรีคนดีอยุธยา 
วิญญาณเอ๋ยธรรมศาสตร์ ประกาศเอ๋ยนานมา 
สายธารศรัทธา สายธารศรัทธาธำรงค์นิรันดร์ (สร้อย) 
ขอนามธรรมศาสตร์ องอาจคู่ฟ้า 
ที่รวมศรัทธา ทุกยุคทุกสมัย 
(ญ) ขอเลือดเหลืองแดง (ช ซ้ำ) (ญ) หลั่งแรงนิรันดร์ (ช ซ้ำ)
(ญ) คือธารสมานฉันท์ (ช ซ้ำ) (ญ) มิ่งขวัญโชคชัย (ช ซ้ำ) (สร้อย)