ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย สนง.อธิการบดี สำนัก/สถาบัน/ศูนย์วิชาการ/วิจัย โครงการ สภา/สโมสร หน่วยงานบริการ  และหน่วยงานอื่น ๆ

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์วิชาการ/วิจัย