ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติทั้งหมด และหลักสูตรบัณฑิตศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์รังสิต และหลักสูตรบัณฑิตศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ โครงการนานาชาติ และโครงการพิเศษที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ และเปิดศูนย์การศึกษาส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง

 

ศูนย์การศึกษา

 

» มธ. ท่าพระจันทร์

มีพื้นที่ทั้งหมด 49  ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 103,567 ตารางเมตร
ที่ตั้ง 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: +66 (0) 2613 3333

» ศูนย์รังสิต

มีพื้นที่ทั้งหมด 1,769 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 1,225,235  ตารางเมตร
ที่ตั้ง 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: +66 (0) 2564 4440-79

» ศูนย์พัทยา

มีพื้นที่ทั้งหมด 566 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 13,206  ตารางเมตร
ที่ตั้ง อาคารบรรยายรวม เลขที่ 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 20150
โทรศัพท์: +66 (0) 3825 9010-69

» ศูนย์ลำปาง

มีพื้นที่ทั้งหมด  312  ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 40,397  ตารางเมตร
ที่ตั้ง 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง 52190
โทรศัพท์: +66 (0) 5426 8701-8

» ที่อื่น ๆ

มีพื้นที่ทั้งหมด 3  ไร่
คิดเป็นพื้นที่ 12,334  ตารางเมตร
ที่ตั้ง ศูนย์กีฬาในร่ม หอพักรัชดาภิเษก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
หอพักทุ่งมหาเมฆ ซ.งามดูพลี สาธร กทม.

ผู้สำเร็จการศึกษา

          ในปีการศึกษา 2556 (ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555) มีผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวม 8,164 คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 5,966 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 165 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ระดับปริญญาโท 1,972 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ ระดับปริญญาเอก 61 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง รุ่นปีการศึกษา 2554 และรุ่นปีการศึกษา 2555 พบว่า มีผู้สำเร็จการศึกษาลดลง จำนวน 35 คน คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.4 จำแนกตามรายละเอียดได้ดังนี้


» จำแนกตามเพศ  

เพศชาย 2,933 คน ร้อยละ 35.9
เพศหญิง 5,231 คน ร้อยละ 64.1

» จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี 5,966 คน ร้อยละ 73.1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 165 คน ร้อยละ 2.0
ปริญญาโท 1,972 คน ร้อยละ 24.2
ปริญญาเอก 61 คน ร้อยละ 0.7


» จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 

หลักสูตรภาษาไทย 6,697 คน ร้อยละ 82.1
หลักสุตรภาษาอังกฤษ 551 คน ร้อยละ 6.7
หลักสูตรนานาชาติ 916 คน ร้อยละ 11.2

» จำแนกตามประเภทโครงการ

โครงการปกติ 4,606 คน ร้อยละ 56.4
โครงการพิเศษ 3,558 คน ร้อยละ 43.6

 » จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5,609 คน ร้อยละ 68.7
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,960 คน ร้อยละ 24.0
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 595 คน ร้อยละ 7.3

 » จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน

ท่าพระจันทร์ 2,525 คน ร้อยละ 30.9
ศูนย์รังสิต 5,334 คน ร้อยละ 65.4
ศูนย์ลำปาง 273 คน ร้อยละ 3.3
ศูนย์พัทยา 32 คน ร้อยละ 0.4

อาจารย์และบุคลากร

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบุคลากรทั้งสิ้น 7,221 คน (เพิ่มขึ้น จำนวน 384 คน หรือร้อยละ 5.6) มีสัดส่วนการจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน (จำนวน 4,254) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (จำนวน 2,967) 


» จำแนกตามเพศ

เพศชาย 2,108 คน ร้อยละ 31.7
เพศหญิง 4,542 คน ร้อยละ 68.3

» จำแนกตามประเภทบุคลากร

ข้าราชการ 1,530 คน ร้อยละ 21.29
พนักงานมหาวิทยาลัย 2,210 คน ร้อยละ 30.76
พนักงานเงินราชการ 7 คน ร้อยละ 0.10
อาจารย์ประจำตามสัญญา 17 คน ร้อยละ 0.24
ลูกจ้างชั่วคราวงบคลัง 65 คน ร้อยละ 0.90
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 1 คน ร้อยละ 0.01
ลูกจ้างประจำ 275 คน ร้อยละ 3.87
พนักงานเงินรายได้ 3,077 คน ร้อยละ 42.83

» จำแนกตามสายงาน

สายวิชาการ  1,921 คน ร้อยละ 26.74
สายสนับสนุนวิชาการ 4,353 คน ร้อยละ 60.58
สายลูกจ้าง 911 คน ร้อยละ 12.68

» จำแนกตามวุฒิการศึกษา (สายวิชาการ)

ปริญญาเอก 1,159 คน ร้อยละ 60.33
ปริญญาโท 688 คน ร้อยละ 35.81
ปริญญาตรี 74 คน ร้อยละ 3.85

» จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ)

ศาสตราจารย์ 57 คน ร้อยละ 2.90
รองศาสตราจารย์ 354 คน ร้อยละ 18.43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 499 คน ร้อยละ 25.98
อาจารย์ 1011 คน ร้อยละ 52.63

          เมื่อเปรียบเทียบอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวน 1,890 คน (ไม่นับรวมอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยโลกคดีศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ จะเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557) กับนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 36,678 พบว่า โดยเฉลี่ยอาจารย์ 1 คน ต้องรับผิดชอบนักศึกษา 19.4 คน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำกับนักศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชา อันได้แก่ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่ามีอัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา จำนวนอาจารย์ จำนวนนักศึกษา อาจารย์ : นักศึกษา
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 893 22,839 1 : 25.6
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 468 10,594 1: 22.6
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 529 3,245 1 : 6.1
       

นักศึกษาปัจจุบัน

          ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับนักศึกษาเข้าใหม่ในทุกระดับการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,169 คน (รวมโครงการปกติและโครงการพิเศษ) คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของนักศึกษาทั้งหมด (จำนวน 36,678 คน) จำแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 7,905 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 131 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ระดับปริญญาโท 2,036 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ ระดับปริญญาเอก 97 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 พบว่า มีนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 686 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 จำแนกตามรายละเอียดได้ ดังนี้
» จำแนกตามเพศ 

 

เพศชาย 3,952 คน ร้อยละ 38.9
เพศหญิง 6,217 คน ร้อยละ 61.1

» จำแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 7,905 คน ร้อยละ 77.7
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 131 คน ร้อยละ 1.3
ปริญญาโท 2,036 คน ร้อยละ 20.0
ปริญญาเอก 97 คน ร้อยละ 1.0

» จำแนกตามประเภทรับเข้า เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รับผ่าน สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา 3,171 คน ร้อยละ 40.1
มหาวิทยาลัยรับเข้าโดยตรง 4,734 คน ร้อยละ 59.9

» จำแนกตามหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 

หลักสูตรภาษาไทย 8,025 คน ร้อยละ 78.9
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 691 คน ร้อยละ 6.8
หลักสูตรนานาชาติ 1,453 คน ร้อยละ 14.3

» จำแนกตามประเภทโครงการ

โครงการปกติ 5,278 คน ร้อยละ 51.9
โครงการพิเศษ 4,891 คน ร้อยละ 48.1

 » จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6,431 คน ร้อยละ 63.2
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,019 คน ร้อยละ 29.7
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 719 คน ร้อยละ 7.1

 » จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน 

ท่าพระจันทร์ 2,805 คน ร้อยละ 27.6
ศูนย์รังสิต 6,865 คน ร้อยละ 67.5
ศูนย์ลำปาง 465 คน ร้อยละ 4.5
ศูนย์พัทยา 7     0.1
ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา 27     0.3
 

หลักสูตร

          ในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 ระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  จัดการเรียนการสอนรวม 232 สาขาวิชา และมีโปรแกรมการศึกษาให้นักศึกษาเลือกเรียนรวม 270 โปรแกรม โดยเป็นสาขาวิชาเดิม 222 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 95.7 และเป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่ 10 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 4.3 ในส่วนโปรแกรมการศึกษานั้น เป็นโปรแกรมเดิม 260 โปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 96.3 และโปรแกรมที่เปิดใหม่ 10 โปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 3.7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 พบว่า มีการเปิดหลักสูตรใหม่ จำนวน 10 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 4.5 และในส่วนของโปรแกรมการศึกษา มีโปรแกรมการศึกษาเปิดใหม่ จำนวน 10 โปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 3.8 ทั้งนี้ สาขาวิชาและโปรแกรมการศึกษาทั้งหมด ที่จัดการเรียนการสอนนั้น สามารถจำแนกรายละเอียด ได้ดังนี้


» จำแนกตามระดับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา ร้อยละ โปรแกรม ร้อยละ
ปริญญาตรี 97 41.8 120 44.5
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 2.2 6 2.2
ปริญญาโท 101 43.5 115 42.6
ปริญญาเอก 29 12.5 29 10.7

» จำแนกตามสาขาวิชา/โปรแกรม เดิมและใหม่

สาขาวิชา/โปรแกรม สาขา ร้อยละ โปรแกรม ร้อยละ
หลักสูตรเดิม 222 95.7 260 96.3
หลักสูตรใหม่ 10 4.3 10 3.7

» จำแนกตามประเภทหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชา/โปรแกรม โปรแกรม ร้อยละ
หลักสูตรภาษาไทย 201 74.5
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 26 9.6
หลักสูตรนานาชาติ 43 15.9

» จำแนกตามประเภทโครงการ

 

สาขาวิชา/โปรแกรม โปรแกรม ร้อยละ
โครงการปกติ 137 50.7
โครงการพิเศษ 133 49.3

» จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

สาขาวิชา/โปรแกรม โปรแกรม ร้อยละ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 114 52.9
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 36.7
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 28 10.4

 » จำแนกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชา/โปรแกรม โปรแกรม ร้อยละ
ท่าพระจันทร์ 96 35.6
ศูนย์รังสิต 165 61.1
ศูนย์ลำปาง 5 1.8
ศูนย์พัทยา 3 1.1
ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา 1 0.4

 » จำแนกตามช่วงเวลาจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชา/โปรแกรม โปรแกรม ร้อยละ
ภาคกลางวัน 200 74.1
ภาคค่ำ/เสาร์-อาทิตย์ 70 25.9
 

โดยมีสาขาวิชาที่เพิ่มใหม่จำนวน 10 สาขาวิชา และ 10 โปรแกรมการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

           ระดับปริญญาตรี 6 สาขา 6 โปรแกรม ได้แก่
   1. สาขาและโปรแกรมคณิตศาสตร์และการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   2. สาขาและโปรแกรมวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   3. สาขาและโปรแกรมเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
   4. สาขาและโปรแกรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   5. สาขาและโปรแกรมปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ และ
   6. สาขาและโปรแกรมอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
          ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา 3 โปรแกรม ได้แก่
   1. สาขาวิชาและโปรแกรมทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์
   2. สาขาและโปรแกรมคณิตศาสตร์และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ
   3. สาขาและโปรแกรมนโยบายและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม
           ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา 1 โปรแกรม ได้แก่
   1. สาขาวิชาและโปรแกรมการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้มาจาก 2 แหล่งหลัก ๆ คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 9,201,473,905 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2,599,109,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.2 และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 6,602,364,105 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.8 (งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ จำนวน 1,353,365,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน/โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 3,629,512,895 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1,619,486,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.6

ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 8,546,271,209 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน (ได้รวมงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติแล้ว) จำนวน 2,543,653,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย จำนวน 6,002,618,109 คิดเป็นร้อยละ 70.2 (งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น งบประาาณรายจ่ายจากรายได้พิเศษ จำนวน 1,180,507,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบันโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จำนวน 3,182,736,358 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.2 และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย จำนวน 1,639,374,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.2)

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น ทั้งสิ้น 655,202,696 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ในส่วนของงบดำเนินการเพิ่มขึ้น จำนวน 811,466,688 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.2 ในส่วนของงบลงทุนลดลง จำนวน 156,263,992 คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.2 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามประเภทงบประมาณ