มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

somkit

“สร้างผู้นำ ด้วยการศึกษาและวิจัยระดับโลก”  "Leadership through World-Class Education and Research"

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
  2. สร้างงานวิจัย และองค์ความรู้
  3. ให้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ปณิธาน

 

“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”  "THAMMASAT FOR THE PEOPLE"

 

ค่านิยมองค์กร

 

“เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม" "Excellence, Morality, and Social Engagement"

 

เป้าหมายเชิงนโยบาย

 

  1. มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ
  2. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในอันดับ 400 ของโลก และอันดับ 80 ของเอเชีย
  3. มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพ และชะลอการขยายตัวเชิงปริมาณ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS

 

เป้าประสงค์

สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ  GREATS   มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 กลยุทธ์

1.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการกระตุ้นนักศึกษาให้มีทัศนคติในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน
1.2 สร้างหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติตามมาตรฐานสากล
1.3 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.4 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1.5 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม GREATS 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

 

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ  สังคมไทยและสังคมโลก

 

เป้าประสงค์

ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และนำไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท้าทาย ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ตามโมเดลประเทศไทย 4.0) และการแก้ปัญหาของประเทศ ได้แก่

1) Democracy
2) Policy Recommendation
3) Energy & environment
4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical Technology
5) Food Agriculture & Bio-Tech
6) Mechatronics, Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control
7) Digital, Internet of Things & Convergence
8) Creative, Culture, High Value Services

2.2 บูรณาการ (Integration) งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary)/
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย/นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แก้ไขปัญหาของประเทศ
2.3 พัฒนาคลัสเตอร์การวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellence Center) ในประเด็น การวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ ให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัย (Hub)
2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

เป้าประสงค์

ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

กลยุทธ์

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญใน 8 เรื่อง (ตามกลยุทธ์ 2.1)
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย กับมหาวิทยาลัย และ/หรือภาคีภายนอก เพื่อเป็นหุ้นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิจัย และ/หรือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม
3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในสมาคมวิชาชีพ และ/หรือองค์กรที่กำหนดนโยบายระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

 

มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล

 

เป้าประสงค์

  1. เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายด้วยคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม

  2. เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟู ป้องกัน และการสร้างเสริม สุขภาพแก่ประชาชน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการให้บริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม แก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ
4.2 สร้างมูลค่าเพิ่ม/ สื่อสาร การตลาดด้านการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ
4.3 ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิก (Clinical Excellence Center) ตามความต้องการของประเทศ
4.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลให้ทันสมัย
เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

 

มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

 

เป้าประสงค์

พัฒนาระบบงานและศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์

5.1 นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูง
5.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.3 พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
5.4 พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการแสวงหารายได้และบริหารทรัพย์สิน
5.5 สร้างระบบและกลไกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
5.6 มุ่งสร้าง Branding และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ธรรมศาสตร์และเผยแพร่ผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
5.7 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

กลยุทธเชิงรุก 5 กลยุทธ์

  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และมีทักษะ 3 ภาษา
  2. สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลและตาม โมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายระดับชาติ และนานาชาติ ได้แก่

1) Democracy
2) Policy Recommendation
3) Energy & environment
4) Health, Wellness & Bio-Med, Medical Technology
5) Food Agriculture & Bio-Tech
6) Mechatronics ,Intelligent Robots, Systems Engineering Electronic Control
7) Digital, Internet of Things & Convergence
8) Creative, Culture, High Value Services

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 สถาบัน (มธ. สวทช. เอไอที) เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือที่ใช้ชื่อว่าโครงการ “NEXT (New Entrepreneur Exchange and Transfer)” เพื่อร่วมสร้าง STARTUP DISTRICT : ความพร้อมในด้านพื้นที่ และพัฒนาไปสู่ Entrepreneurial University : การจัดการเรียนการสอนเน้น entrepreneur
4. จัดตั้ง Clinical excellence Center /Community based เพื่อนำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ชุมชน/ประชาชน เช่น

4.1 โครงการศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจ เส้นเลือด และเมตาโบลิซึ่ม
4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
4.3 Community Based

5. มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ

5.1 เพิ่มรายได้
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร
5.3 เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล