Loading...

เข้าสู่ระบบ

การเสริมสร้างแรงจูงใจให้ท่านอาจารย์และบุคคลากร สนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม

แนวทางการจัดฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากร มธ. 

รายละเอียด
จัดสรรทรัพยากร
รายละเอียด
กิจกรรมกองทรัพยากรมนุษย์

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ กองทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

การเรียนรู้และการสนับสนุน

คู่มือพนักงานใหม่

การบรรจุและแต่งตั้ง, การทำสัญญาจ้าง, การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
ระบบอินทราเน็ต

ระบบลางานออนไลน์, ระบบเลื่อนเงินเดือน, ระบบคำนวณบำนาญ, ระบบจัดทำเครื่องราชฯ, ระบบจัดทำพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน, ระบบตรวจสุขภาพประจำปี, ระบบค้นหาข้อมูลบุคลากร, ระบบงาน กจ.

รายละเอียด

บริการด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดสวัสดิการ
ที่พักอาศัย/หอพัก

หอพักนักศึกษา/หอพักบุคลากร/หอพักชั่วคราว

รายละเอียด หอพัก
สหกรณ์ออมทรัพย์

สร้างชีวิต สร้างหลักฐานด้วยบริการ สอมธ.

รายละเอียด สอมธ.
ประกันสุขภาพ

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว

รายละเอียด
ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประมวลระเบียบด้านบุคคลตามรายละเอียด

รายละเอียด
สภามหาวิทยาลัย

จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด
นามานุกรม

ระบบการค้นหาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสุขภาพ

กองทรัพยากรมนุษย์เปิดระบบรับตรวจสุขภาพประจำปี 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ) ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราวสังกัดสำนักงานอธิการบดี ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศฯ โดยสามารถสมัครลงทะเบียนตรวจสุขภาพได้จากหน้าเว็บของกองทรัพยากรมนุษย์

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ
โครงการอบรมภาาาอังกฤษ TU-STEPS

จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร TU-STEPS จำนวน 20 ชั่วโมง สำหรับพนักงานเงินรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem ipsum dolor
The Faculty of Fine Arts is pleased to announce its latest undergraduate exhibition, The Future of Aesthetics: Ethical & Sustainable Materials.
รายละเอียด
Lorem ipsum dolorsit
The Faculty of Fine Arts is pleased to announce its latest undergraduate exhibition, The Future of Aesthetics: Ethical & Sustainable Materials.
รายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน

สำหรับประกาศรับสมัครงานออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กองทรัพยากรมนุษย์จะรับสมัครงานในสายสนับสนุนวิชาการ

รับสมัครงาน

รายละเอียด
การลาศึกษาและให้ทุนสนับสนุน

มหาวิทยาลัยให้สิทธิบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถลาศึกษาต่อภายในและภายนอกประเทศในส่วนหลักสูตร/สาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  โดยมีสวัสดิการในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางภาษา ณ ต่างประเทศสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านการให้บริการของหน่วยงาน 

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีกองทุนต่างๆ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กองทุน กบข.

สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ-กบข.)

รายละเอียด
ประกันสังคม

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้(ส่วนกลาง)  พนักงานเงินรายได้(หน่วยงานประเภทประจำ)

รายละเอียด