Loading...

มธ. จับมือ เซเว่นฯ "เลิกใช้ถุงพลาสติก"

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จับมือ เซเว่นฯ นำร่องชวนนักศึกษา "เลิกใช้ถุงพลาสติก" ครั้งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จัดโครงการ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น" ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ด้วยการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้เชิญชวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 10 แห่ง เข้าร่วม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้เชิญชวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 10 แห่ง เข้าร่วม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติกเมื่อใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ถุงพลาสติกเป็นขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน และกระบวนการกำจัดพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ซึ่งการลดการใช้ถุงพลาสติกยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกจัดการมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น สวยงามขึ้น และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนดังกล่าว  กใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงได้เชิญชวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่น   ที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 10 แห่ง เข้าร่วม “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันงดใช้ถุงพลาสติกเมื่อใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ถุงพลาสติกเป็นขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน และกระบวนการกำจัดพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ซึ่งการลดการใช้ถุงพลาสติกยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกจัดการมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น สวยงามขึ้น และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนดังกล่าว  กใน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ดำเนิน “โครงการธรรมศาสตร์ สีเขียว” เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน มาตั้งแต่ปี 2548 โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม โดยรอบมหาวิทยาลัย, โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดการใช้น้ำมัน โครงการรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ, โครงการ Bicycle Campus เพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในการเดินทางในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพ ช่วยลดมลภาวะภายในมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” 

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องหนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างดีมาก คือการรณรงค์เชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ที่ได้ดำเนินการมากว่า 8 ปี ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดโครงการใหม่ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย โครงการแรกของประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนเต็มที่ เพราะมีเจตนารมณ์เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกับ โครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซึ่งเป็นโครงการลดใช้ถุงพลาสติกที่บริษัทรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์กว่า 10 สาขา ภายในธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องหนึ่งที่ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างดีมาก คือการรณรงค์เชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ที่ได้ดำเนินการมากว่า 8 ปี ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดโครงการใหม่ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย โครงการแรกของประเทศไทย บริษัทฯ จึงมีความยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนเต็มที่ เพราะมีเจตนารมณ์เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกับ โครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซึ่งเป็นโครงการลดใช้ถุงพลาสติกที่บริษัทรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์กว่า 10 สาขา ภายในธรรมศ     “ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมกันเดินหน้าผลักดันการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ในกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นการรวมพลังกันในการสร้างพฤติกรรมใหม่ สร้างค่านิยมใหม่ ให้รู้คิด รู้จักใช้ ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เสริมสร้างวินัยเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่น่าอยู่ซึ่งบริษัทถือเป็นโครงการต้นแบบที่จะนำแนวคิด นี้ไปเชิญชวนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งอยู่ต่อไป” นายสุวิทย์กล่าวาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายสุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกของเซเว่น อีเลฟเว่น เริ่มต้นจากสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกลุ่มพนักงานร้านที่มีอยู่ 8,500 สาขาทั่วประเทศ หากลูกค้าซื้อสินค้าเพียงหนึ่งหรือสองชิ้นพนักงานจะถามลูกค้าว่า “ ใส่ถุงพลาสติกไหมครับ / คะ” หรือถ้าซื้อสินค้าหลายชิ้นก็จะเชิญชวนให้ใส่รวมถุง พร้อมกันนั้นยังได้รณรงค์ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานและคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้เซเว่น อีเลฟเว่น ยังมีโครงการรณรงค์ภายนอกร้าน เชิญชวนเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก จนเป็นกระแสสังคมกระจายไปทุกพื้นที่ จนถึงปัจจุบัน พบว่าประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจลดการใช้ถุงพลาสติกกันมากขึ้นเรื่อย ๆ