Loading...

ศูนย์บริการต่างๆ

บริการต่างๆที่ทางธรรมศาสตร์มี เพื่อให้บริการต่อประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

 การบริบาลเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพดีและการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ในการช่วยเหลือบิดา มารดา  ท่านผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ  โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่อายุ  6  สัปดาห์  ถึง  3  ปี  ซึ่งเป็นวัยที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต” โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแบบ “ระบบนิเวศการเรียนรู้” ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ หลักสูตร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง และปัจจัยอื่นๆ ที่ล้อมรอบตัวผู้เรียน) ซึ่งการให้ความใส่ใจจากทุกองค์ประกอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียด
ศูนย์เครื่องมือวิจัย
รายละเอียด
ศูนย์หนังสือ
รายละเอียด
ศูนย์บริการการกีฬา
รายละเอียด
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
่รายละเอียด
ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
รายละเอียด
ตลาดนัดสุดฮิตของเด็ก มธ.
รายละเอียด