อธิการบดี
รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการB02
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษาB03
รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยB04
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์B05
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพB06
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายการคลังB07
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์B08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตB09
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางB10
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์B11
รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไปผู้ช่วยอธิการบดี
C01
อาจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC04
ศาสตราจารย์ ทพญ. ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยC05
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์C06
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนC07
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพC08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC09
รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตC11
อาจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนC12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายC13
อาจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปางC14
อาจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางC15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปางC16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์C17
อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาC18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC19
นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรC21
นางสาวนาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6