Loading...

หอสมุด

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 11 ห้องสมุดสาขา และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ใน 4 ศูนย์ ท่าพระจันทร์ รังสิต พัทยา ลำปาง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ให้บริการหนังสือกว่า 1,000,000 เล่ม วารสารและหนังสือพิมพ์มากถึง 2,000 ชื่อ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำระดับโลกกว่า 100 ฐาน นักศึกษาสามารถใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดเข้าใช้และยืมหนังสือจากห้องสมุดทุกแห่งได้เพราะห้องสมุดเชื่อมโยงอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน นอกจากนั้นยังสามารถค้นข้อมูลในห้องสมุด เช็ครายการหนังสือ หรือยืมต่อด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด (Website: www.library.tu.ac.th)