Loading...

ยินดีต้อนรับ

ผมอยากเห็นธรรมศาสตร์เป็นแหล่งชุมนุมของผู้รู้ทั้งที่เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ผู้อยู่ในธรรมศาสตร์และผู้ผ่านไปมาได้รับความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและมีความสุข เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน มีบทบาทในการชี้นำสังคม ผลิตนักศึกษาที่ทั้งมีความรู้และมีคุณธรรม กล้าต่อสู้ให้กับสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่หลบตัวเองอยู่เบื้องหลังปัญหาและความขัดแย้ง แน่นอนว่า "ฝัน" ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรทุกภาคส่วนของธรรมศาสตร์มีความสุขและมีชีวิตที่ดีในการทำงาน ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับธรรมศาสตร์

ประวัติธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477  ชื่อมหาวิทยาลัยแรกเริ่ม คือ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) จากแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ณ วันนี้

Thammasat University still follows its guiding philosophy to uphold academic excellence, services to society, promotion of arts and culture, social equality and social justice under the philosophies of constitutional monarchy and democracy. 

More Detail

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

1
สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS
2
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก
3
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้ มาตรฐานสากล
5
มุ่งสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ธรรมศาสตร์กับสังคม

แนวความคิดที่ธรรมศาสตร์มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือ เป็นการพูดถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมต่อสังคมในภาพรวม

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์กับนานาชาติ

ภาพรวมของกิจกรรมระหว่างประเทศที่ธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วม หรือกิจกรรมที่เด่นๆ ในช่วงเวลานั้นๆ

รายละเอียด
บุคลากรของธรรมศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
VOICES OF THAMMASAT

การที่ธรรมศาสตร์มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้อิสระเหมือนคำว่า "นอกระบบ" สภาฯ ยังต้องกำกับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น เพื่อให้การพัฒนานั้นสามารถ ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล

ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ ที่น่าสนใจต่อผู้เข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซด์มหาวิทยาลัย อาจจะกล่าวถึง พื้นที่ใช้สอย งบประมาณ หรือข้อมูลสถิติต่างๆ

รายละเอียด
RELATIONS

Lorem ipsum dolor sit amet, consect malesuada, bibendum nunc at, ultri accumsan nec, lacinia ac nunc.

รายละเอียด
ท่าพระจันทร์

2 ท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ 10200

รายละเอียด
ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
คลองหลวง, รังสิต
ปทุมธานี 12121

รายละเอียด
ศูนย์พัทยา

39/4 หมู่ 5 บางละมุง
ชลบุรี 20150

รายละเอียด
ศูนย์ลำปาง

248 หมู่ 2
ถนน.ลำปาง-เชียงใหม่
ห้างฉัตร, ลำปาง 52190

รายละเอียด

หน่วยงานในธรรมศาสตร์

คณะ | วิทยาลัย | สถาบันฯ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียด
หน่วยงานวิจัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียด
หน่วยงานภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

รายละเอียด
ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเดินทางมาธรรมศาสตร์

สายรถเมล์และรถตู้ที่วิ่งผ่านหน้า มธ.ศูนย์รังสิต

การเดินทาง มามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สายรถเมล์และรถตู้ที่วิ่งผ่านหน้า มธ.ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

THAMMASAT SUSTAINABILITY

การขี่จักรยาน

เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือโปรเจคต่างๆ ที่ธรรมศาสตร์มี หรือได้มีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด